اخبار

1381/11/02

به دنبال هماهنگي هاي به عمل آمده از طرف وزارت نيرو و سازمان مديريت بحران شهر تهران، برنامه ريزي براي دور جديد همكاريهاي وزارت نيرو و شهرداري تهران صورت گرفت.


پيوندها

سازمان مديريت بحران كشور
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
سازمان هواشناسي
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
شركت مديريت منابع آب ايران
موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو
سازمان فضایی ایران