مجموعه مستند تلويزيوني آشنايي با رودخانه هاي ايران

1391/11/25

با توجه به اينكه يكي از ابزارهاي مهم در ترويج مفاهيم مورد نياز،‌ آموزش مي باشد و در زمينه تخصصي پيشگيري از سيل و طغيان رودخانه ها نيز اين ضرورت احساس مي گرديد،‌ لذا در سال 1381 اولين مجموعه آشنايي با رودخانه ها و سواحل ايران به سفارش كارگروه تخصصي سيل و طغيان رودخانه و با همكاري شبكه چهارم سيما ساخته و پس از پخش به درخواست مخاطبان چندين بار نيز تجديد پخش شده است.
در اين مجموعه بيشتر به بررسي مسائل فني در رودخانه ها و سواحل و روشهاي مقابله با سيلاب سازه اي پرداخته شد.
پس از بررسي موارد قوت و ضعف مجموعه اول، مجموعه دوم با هدف آموزش مخاطبان بيشتر و عام و طبق قرارداد مشاركت به شبكه چهارم سيما سفارش داده شد و در سال 86-1385 در قالب يك مجموعه 13 قسمتي تهيه و پخش گرديد.
جدول زير موضوعات مطرح شده در هر يك از قسمتهاي مجموعه رودخانه هاي ايران را نشان مي دهد.