كتب و نشريات

تجربيات مديريت سيل در آلمان
1391/10/26
 سیلاب پدیدهای است که در نقاط مختلف جهان همواره اتفاق افتاده و هرساله منجر به بروز خسارات فراوان اقتصادی میگردد و نکته حائز اهمیت آن است که در دورههای کم آبی و خشکسالی نیز رخداد این پدیده متوقف نشده و بعضاً با شدت بزرگتر و حجم خسارات بالاتر رخ میدهد. یکی از مهمترین اقدامات به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب مدیریت سیلاب، آسیبشناسی سیلهای رخداده و اخذ تجربیات حاصله از آن میباشد.
نشریه حاضر به انعکاس یکی از تجربیات بینالمللی و درسهای آموخته ناشی از رخداد سیلاب سهمگین سال 2002 اروپا مي پردازد. تحلیل و بررسی نقاط ضعف در مدیریت سیلاب مذکور در کشور آلمان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای متأثر از این سیلاب که توسط کارگروه پیشگیری از حوادث این کشور صورت گرفته و در این نشریه ترجمه و ارائه شده درسهای آموختنی فراوانی در پی دارد که دانستن آنها برای مدیران برنامهریزی و اجرایی مرتبط با سیلاب در کشور نیز دارای نکات قابل توجهی میباشد.