كارگاه‌هاي آموزشي

كارگاه تخصصي ارزیابی شکست سدها و برنامه اقدام اضطراری
1391/04/07

کارگاه تخصصی "ارزیابی شکست سدها و برنامه اقدام اضطراری" در تاريخ 14 و 15 دی ماه 1389 در سالن اجتماعات شركت آب منطقهای گلستان، با هدف معرفي پروژه "مدلسازی شکست سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر و برنامه واكنش فوري آنها" برگزار گرديد. در اين جلسه جناب آقاي مهندس حيدريان؛ مدير عامل آب منطقهاي گلستان، آقاي مهندس دادبود، معاون عمراني استانداري گلستان، آقاي مهندس حسام، مدير كل مديريت بحران استان گلستان، آقاي مهندس وطن فدا، دبير كارگروه سيل و طغيان رودخانه، آقاي دكتر يخكشي، معاون طرح و توسعه شركت آب منطقهاي گلستان و همچنين آقاي دكتر دهقاني، مدير گروه مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و ساير مسئولين و مديران استاني، اساتيد دانشگاهي و اعضاي كارگروه سيل و طغيان رودخانه و نيز كارشناسان آب منطقهاي استانهاي گلستان، خراسان شمالي و نمايندگاني از استانداري حضور داشتند.

 دريافت گزارش كامل كارگاه اينجا كليك نماييد.