كارگاه‌هاي آموزشي

كارگاه فني برداشت مصالح رودخانه اي
1389/08/20

در اين كارگاه متخصصين و اساتيد صاحب نظر به شرح زير به ارائه سخنراني پرداختند:

لطفا براي دريافت فايل سخنراني ها روي عنوان هر سخنراني كليك كنيد.


تئوري انتقال رسوب و برداشت مصالح رودخانه اي، دكتر فيروز بهادري خسروشاهي (هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين توسي)

اثرات برداشت مصالح رودخانه اي و جنبه هاي حقوقي آن، مهندس مسعود غياثي (مدير امور مهندسي رودخانه و سواحل، سازمان آب و برق خوزستان)

فهرست خدمات مطالعات و راهنماي برداشت مصالح رودخانه اي بخش اول، مهندس جبار وطن فدا (مشاور معاون وزير نيرو در امور آب و ابفا و دبير كارگروه سيل و طغيان رودخانه)

فهرست خدمات مطالعات و راهنماي برداشت مصالح رودخانه اي بخش دوم، مهندس فريبا آوريده (كارشناس دبيرخانه كارگروه سيل و طغيان رودخانه)

جنبه هاي فني و مطالعات موردي برداشت مصالح رودخانه اي، مهندس محمود افسوس (مدير بخش آب و محيط زيست مهندسين مشاور سازه پردازي ايران)